پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار تاچ 

خودکار تاچ


خودکار تبلیغاتی › خودکار تاچ

کد محصول: PORTOK-106

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 30,000 ریال

کد محصول: PORTOK 111

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 19,000 ریال

کد محصول: PORTOK-112

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 29,000 ریال

کد محصول: PORTOK-149

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 37,500 ریال

کد محصول: Touch pen-201012

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 17,500 ریال

کد محصول: Touch pen-201024

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 14,500 ریال

کد محصول: Touch pen-201026

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 12,000 ریال

کد محصول: Touch pen-201065

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 13,500 ریال

کد محصول: Touch pen-201082

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 19,500 ریال

کد محصول: Touch pen-1102

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 300 عدد
قیمت: 24,000 ریال

کد محصول: Touch pen-450

 •  جنس: پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 11,000 ریال
بازگشت به خودکار تبلیغاتی