پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › جعبه خودکار تبلیغاتی 

جعبه خودکار تبلیغاتی

جعبه های تبلیغاتی شامل جعبه خودکار، جعبه ست خودکار، جعبه چوبی و جعبه نفیس می باشد.
Boxes, Pen boxes

خودکار تبلیغاتی › جعبه خودکار تبلیغاتی

کد محصول: JK-406

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: JK-407

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: JK-408

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: JK-409

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 50 عدد
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: JK-410

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 56,000 ریال

کد محصول: 410B

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 56,000 ریال

کد محصول: JK-411

 •  جنس: -
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: BX-413

 •  جنس: چوب
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 12,000 ریال

کد محصول: BX-412

 •  جنس: طلق، پلاستیک
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 10,000 ریال
بازگشت به خودکار تبلیغاتی