• محصول
پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › ست خودکار تبلیغاتی 

ست خودکار تبلیغاتی

خودکار جفتی تبلیغاتی شامل ست خودکار و روان نویس، ست خودکار و خودنویس، ست خودکار و اتود و ست سه تایی می باشد که با جعبه عرضه می شود.
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Ball pen, Plastic pen, Metal pen, pen sets

کد محصول: 105

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: مشکی - قرمز - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 131

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: آبی - مشکی - قرمز - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 213

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 339

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: آبی - مشکی - دودی
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 402

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 100 جفت
 • رنگبندی: آبی - مشکی - قرمز
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 027

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 050

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 113

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 50 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 114

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 362

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 370

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 601

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 700

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 717

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۳۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 727

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 747

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 757

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 761

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 777

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۴۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 920

 • جنس: فلز
 • تعداد سفارش: حداقل 30 جفت
 • رنگبندی: -
 • نوع چاپ: لیزر
قیمت: ۲۲۵٬۰۰۰ ریال