پدیده جاوید

محصولات › خودکار تبلیغاتی › خودکار فلزی تبلیغاتی 

خودکار فلزی تبلیغاتی

خودکار فلزی تبلیغاتی یکی دیگر از انواع خودکار تبلیغاتی است که دارای تنوع زیاد و کیفیت های مختلف می باشد.
این دسته از خودکارها با تنوع رنگی و جنسی از جمله بدنه آلومینیومی و استیل از دسته هدایای تبلیغاتی با دوام به حساب می آیند خودکارهای فلزی در دو مدل خودکار فشاری و خودکار کمر پیچ ارائه میگردد، نوع چاپ خودکار فلزی لیزر است که روی قسمت فلزی آن حکاکی می شود.
 
Promotional pen, Advertising pen, Stationery pen, Metal pen, Multifunction pen

خودکار تبلیغاتی › خودکار فلزی تبلیغاتی

کد محصول: GA-102

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 72,000 ریال

کد محصول: GA-103

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 80,000 ریال

کد محصول: GA-104

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 80,000 ریال

کد محصول: 105

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 27,500 ریال

کد محصول: 110

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 32,500 ریال

کد محصول: 113

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 56,000 ریال

کد محصول: 114

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 95,000 ریال

کد محصول: 124

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 27,500 ریال

کد محصول: 131

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 20,000 ریال

کد محصول: 188

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 12,000 ریال

کد محصول: 213

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 30,000 ریال

کد محصول: 225

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 24,000 ریال

کد محصول: 277

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 24,000 ریال

کد محصول: 305

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 27,500 ریال

کد محصول: 339

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 27,500 ریال

کد محصول: 353

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: 402

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 27,500 ریال

کد محصول: 710

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 82,000 ریال

کد محصول: 720

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد، زیر 200 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 44,000 ریال

کد محصول: 747

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 100 عدد، زیر 100 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 95,000 ریال

کد محصول: 918

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد، زیر 500 عدد 10% به قیمت اضافه می گردد
قیمت: 68,000 ریال
بازگشت به خودکار تبلیغاتی