پدیده جاوید

محصولات › جاکلیدی تبلیغاتی › جاکلیدی چرمی تبلیغاتی 

جاکلیدی چرمی تبلیغاتی

جا کلیدی چرمی تبلیغاتی به دو نوع جاکلیدی تمام چرمی و جاکلیدی چرمی - فلزی تقسیم می شوند.
در واقع بدلیل مقایسه قیمت بین دو یا چند جاکلیدی برای یک مصرف کننده که بعنوان هدیه یا اشانتیون دریافت نموده است، جاکلیدی چرمی از قیمت بالاتری برخوردار است.
Key Chain, Key Holder, Leather key chain, Multifunction key chain

جاکلیدی تبلیغاتی › جاکلیدی چرمی تبلیغاتی

کد محصول: Li-1

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 65,000 ریال

کد محصول: Li-3

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: Li-4

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: Li-5

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 65,000 ریال

کد محصول: Li-9

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: Li-10

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: Li-11

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: Li-13

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: Li-14

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: Li-15

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: Li-16

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: Lis-9

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 44,000 ریال

کد محصول: Lis-10

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: NS-178

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: NS-461

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 58,000 ریال

کد محصول: Lis-11

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: Lis-13

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: NS-635

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 58,000 ریال

کد محصول: Li-7

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: K-75

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 40,000 ریال

کد محصول: K-76

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 40,000 ریال

کد محصول: K-86

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: JK-2

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 34,000 ریال

کد محصول: 526-SD

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 54,000 ریال

کد محصول: JK-3

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 34,000 ریال

کد محصول: Li-17

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: Li-21

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: Li-20

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: Li-23

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 70,000 ریال

کد محصول: Li-22

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 55,000 ریال

کد محصول: Li-24

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: Li-25

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 80,000 ریال

کد محصول: K-82

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-85

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-84

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-81

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-83

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-87

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 22,500 ریال

کد محصول: K-90

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 17,000 ریال

کد محصول: K-91

 •  جنس: چرم - فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 500 عدد
قیمت: 10,500 ریال

کد محصول: JK-4

 •  جنس: چرم
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: جعبه جاکلیدی

 •  جنس: مقوا - وکیوم مخمل پاش
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 5,500 ریال