پدیده جاوید

محصولات › جاکلیدی تبلیغاتی › جاکلیدی فلزی تبلیغاتی 

جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

جاکلیدی های فلزی می توانند از هر نوع فلزی ساخته شوند، فلزها جهت استفاده پرداخت می شوند و یا با یک لایه پوشش داده می شوند.
از انواع جاکلیدی فلزی می توان به جاکلیدی استیل، نیکل، سرب و قلع اشاره نمود.
Key Chain, Key Holder, Metal key ring, Multifunction key chain

 

جاکلیدی تبلیغاتی › جاکلیدی فلزی تبلیغاتی

کد محصول: B442

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B451

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B172

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B445

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-17

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B17-P

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B56

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-36

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-430D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-70

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: B741

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-539

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 55,000 ریال

کد محصول: 820S

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 39,500 ریال

کد محصول: 821S

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 39,500 ریال

کد محصول: K-64

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 32,000 ریال

کد محصول: K-55

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: K8

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: K6

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: K5

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 32,000 ریال

کد محصول: K3

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: K2

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: K1

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 34,000 ریال

کد محصول: 354

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: 650

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: 649

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: 777

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 80,000 ریال

کد محصول: CA-1015

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 48,000 ریال

کد محصول: 200

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 55,000 ریال

کد محصول: 17

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 48,000 ریال

کد محصول: 666

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: 15

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: 16

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: 540

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 44,000 ریال

کد محصول: 450

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: CA-1002

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: CA-1011

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: 1016

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: 1017

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 32,000 ریال

کد محصول: 356

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: 356-D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: 355

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: 355-D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: CA-21

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 31,000 ریال

کد محصول: 741-D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: CA-14D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: CA-20D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: CA-32D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: CA-36D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: GH

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: KL

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 48,000 ریال

کد محصول: CA-15D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 42,000 ریال

کد محصول: CA-16D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 45,000 ریال

کد محصول: CA-21D

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 38,000 ریال

کد محصول: GS-22

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 48,000 ریال

کد محصول: 18

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: 34

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 35,000 ریال

کد محصول: 753-S

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 33,000 ریال

کد محصول: 754-S

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 38,000 ریال

کد محصول: CA-333

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 40,000 ریال

کد محصول: Li-18

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 36,000 ریال

کد محصول: K-77

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 38,000 ریال

کد محصول: 830-S

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 49,000 ریال

کد محصول: MT

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 100,000 ریال

کد محصول: MF

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 110,000 ریال

کد محصول: CA-4026

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 60,000 ریال

کد محصول: NKH

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 50,000 ریال

کد محصول: جعبه جاکلیدی

 •  جنس: مقوا - وکیوم مخمل پاش
 •  تعداد سفارش: حداقل 200 عدد
قیمت: 5,500 ریال

کد محصول: جاکلیدی اختصاصی

 •  جنس: فلز
 •  تعداد سفارش: حداقل 1000 عدد
قیمت: 55,000 ریال